Telefon kontaktowy
+ 48 61 83 22 063


Polski English Deutsch Italiano

Windykacja

Dzięki doświadczeniu w sądowej windykacji należności, oferujemy szeroki zakres usług związanych z dochodzeniem wierzytelności od dłużników. Kancelaria stale współpracuje z wyselekcjonowaną kancelarią komorniczą, w sposób profesjonalny realizując zlecone postępowania egzekucyjne. W ramach działań windykacyjnych wykonujemy na rzecz naszych Klientów szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności, m.in.:
– uaktualniamy i sprawdzamy dane dłużnika, uzyskujemy wypisy z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
– gromadzimy pełną dokumentację procesową, sporządzamy wymagane prawem pisma procesowe (wezwania do zapłaty, wnioski i pozwy),
– podejmujemy negocjacje z dłużnikiem co do dobrowolnej spłaty długu, sporządzamy także stosowne porozumienia oraz ugody pozasądowe,
– wnosimy w imieniu naszych klientów do właściwych sądów powództwa, nadzorujemy dalszy tok postępowań sądowym (oraz arbitrażowych), uczestniczymy w rozprawach,
– uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych, bierzemy udział  w postępowaniach odwoławczych (kasacyjnych) przed Sądami Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
– po uzyskaniu tytułu wykonawczego przystępujemy w imieniu Klienta do realizacji etapu egzekucji komorniczej (przygotowywanie wniosków oraz pozostałej dokumentacji pod względem formalno – prawnym, sprawowanie nadzoru nad toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, wspomaganie działań komorniczych),
– w przypadkach zakończenia egzekucji komorniczej postanowieniem o stwierdzeniu jej bezskuteczności, Kancelaria podejmuje dalsze działania, m.in. co do ewentualnego wszczynania i prowadzenia postępowań w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi, w tym m.in. na członków zarządów spółek, prowadząc dalsze windykacje z majątków osobistych (członków zarządów, innych odpowiedzialnych osób),
– w ramach prowadzonej obsługi windykacyjnej kancelaria reprezentuje  Klientów w sprawach   karnych przeciwko dłużnikom oraz innym osobom, w przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstw, w tym poprzez sporządzenie zawiadomień do prokuratury, reprezentujemy Klienta jako pokrzywdzonego w postępowaniach (w tym śledztwach, dochodzeniach) przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz ścigania, jak i w toku postępowań sądowych,
– kancelaria dokonuje analizy prawnej co do dopuszczalności wniesienia skarg paulińskich (actio Pauliana), tj. co do możliwości wszczęcia oraz prowadzenia powództw w zakresie uznania danych czynności prawnych za bezskuteczne w stosunku do Klienta jako wierzyciela, a którego sytuacja pogorszyła się wskutek takich czynności.